Artiklar och länkar

The Swedish Quality Assurance System 2008  and onwards

Material som rör historien om det svenska kvalitetsutvärderingssystemet för högre utbildning perioden 2008 och framåt

Anders Flodström (AF) och Lena Adamson (LA)

På denna sida finns en del av den mycket stora mängd material som har skrivits och publicerats sedan hösten 2008 angående Högskoleverkets (HSV) kvalitetsutvärderingssystem av Sveriges högskoleutbildningar. Situationen präglades då av en kris mellan HSV och landets universitet och högskolor beträffande de granskningsmetoder som införts före vår egen tid på verket.

Vi har nu beslutat att samla en del av detta material på ett ställe för att ge även andra än oss själva möjligheten att ta del av dessa skeenden ur ett helhetsperspektiv. Processen innefattar tre olika kvalitetssystem:

  • Det första som infördes under Sigbrit Frankes tid och som skulle gälla perioden 2007–2012 men fick avbrytas redan hösten 2008 pga den kraftiga kritiken
  • Kvalitet för lärande, det förslag som togs fram av HSV 2009 men som avvisades av regeringen
  • Det nuvarande resultatsystemet som utbildningsdepartementet tog fram grunderna för på egen hand och som riksdagen beslutade om i juni 2010.

Dokumenten presenteras i en tidsordning som grovt kan delas in i två perioder. Den första från 2008 till och med 2010, då vi själva var verksamma på Högskoleverket som universitetskansler/myndighetschef respektive huvudsekreterare/stf myndighetschef. Vi avslutade båda två våra anställningar sommaren 2010 på grund av de beslut riksdagen då tagit angående ett nytt system. Vi hade då under en längre tid varnat utbildningsdepartementet för att detta system inte uppfyllde de europeiska riktlinjer som de europeiska utbildningsministrarna antagit i Bergen 2005 (European Standards and Guidelines, ESG), och på vissa punkter var direkt motstridiga mot dessa riktlinjer.

Den andra perioden är från våren 2012 och framåt, då vi beslutade att återigen själva gå in i debatten med en första artikel i Universitetsläraren i mars. Senare kom också de beslut från The European Association for Quality Assurance (ENQA) som vi hade förebådat. Som konsekvens blev Högskoleverket satta ”under review” i ENQAs medlemsregister, likvärdigt med att ett lärosäte fått sin examensrätt ifrågasatt. Vid tiden för ny ansökan bad ansvarig myndighet, numera Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om anstånd eftersom systemet fortfarande var det samma (löften om nytt system från 2015 har givits) men ENQA beviljade inte detta, allt i enlighet med deras regelsystem som säger att ett system måste ha använts under en tid för att kunna granskas. Ansökan kan nu ske först två år efter att ett nytt system har börjat användas (2017). UKÄ och därmed Sverige står nu helt utan medlemskap i det europeiska samarbetet i dessa frågor. Vilseledande information om detta lades ut på UKÄs hemsida, vilket man senare fick ändra då det påtalats av Sveriges Universitetslärarförbund (SULF)   http://www.sulf.se/Om-SULF/Nyheter/Universitetskanslersambetet-kommer-inte-fa-fortsatt-medlemskap-i-ENQA/             

Vilseledande information har även sänts till ENQA vid flera tillfällen i frågor som rör examensrättsprövningar, den andra delen av hela kvalitetssystemet.

Att Sverige numera är helt uteslutna är naturligtvis inte bara pinsamt, det har allvarliga följder både för våra lärosäten, för studenter som vill söka sig utomlands, och i relation till inflödet av internationella studenter som Sverige så väl behöver. UKÄ fortsätter dock att granska kvaliteten vid våra lärosäten med hjälp av ett kvalitetssystem som de själva inte vill få granskat.  Frågan har redan diskuterats i tre interpellationsdebatter i Sveriges riksdag och kommer upp två gånger till under mars månad 2014.

Dokumenten får främst tala för sig själva, vi binder dock ihop dem med korta texter för att ge läsaren ett sammanhang, och har även valt att kommenterat några av dem främst för att lyfta fram centrala aspekter som annars kanske göms i längre texter. Längst ner på sidan återfinns 32 PDF dokument förutom de länkar som anges i löptexten.

Vi ser tre dimensioner för dessa skeenden. Den första naturligtvis på våra personliga plan. Besluten att avgå från så meningsfulla uppdrag var inte lätta. Trots en hel del efterföljande konsekvenser har dock ingen av oss någon gång tvivlat på att dessa beslut inte var de rätta. Den andra dimensionen rör sakfrågan, vad som händer idag och i framtiden med svensk högre utbildning som utsätts för ett kvalitetssystem som underkänts av europeisk expertis och som inte har någon legitimitet i sektorn. Den tredje är demokrati dimensionen, i vår mening den mest allvarliga samtidigt den minst uppmärksammade. Vi ger några axplock; informell styrning i form av muntliga order från departementet som ledde till åsidosättande av myndighetens instruktion,  där det regeringsuppdrag vi levererade uppfyllde alla väsentliga punkter med råge men bakom våra ryggar beskylldes för att utgöra en konstitutionell kris,   där remisshanteringen av regeringens eget förslag var i det närmaste obefintlig och orsakade en KU anmälan av dåvarande minister,  där hela den svenska akademin blev överkörd i frågan,   undanhållande och felaktig information från HSVs sida i samband med ENQAs senare granskning  och  där nuvarande utbildningsminister vid tre interpellationsdebatter har gjort ett antal uttalanden som inte överensstämmer med sanningen. Vad är drivkrafterna som ligger bakom allt detta kan man fråga sig?

Vi börjar redovisningen med artikeln ”Statens utvärdering av lärosätena oduglig” som publicerades på DN Debatt i oktober 2008. Sju av landets universitetsrektorer kritiserar här Högskoleverkets utvärderingssystem som infördes av Sigbrit Franke att gälla för perioden 2007 – 2012. Detta system hade liksom tidigare system ett så gott som ensidigt fokus på utbildningarnas förutsättningar (i huvudsak lärarkompetenser, antal doktorer, docenter och professorer i utbildningsmiljön), mycket litet på utbildningarnas processer (utbildningarnas planering och genomförande) och så gott som inget alls på utbildningarnas resultat. (I den fortsatta debatten har sedan begreppet process ofta blandats samman med begreppet förutsättningar.) Systemet bedömdes som inkonsekvent, godtyckligt och mycket belastande för lärosätena:

11 november 2008     DN Debatt  ”Statens utvärdering av lärosätena oduglig”   http://webnews.textalk.com/learning-net/debatt/rektorer-ger-bredsida-at-hogskoleverket

1 PDF DN STATENS UTVÄRDERING AV LÄROSÄTENA ODUGLIG 20081011

Resonemangen utvecklades i en rapport från Sveriges Universitets och Högskoleförbund (SUHF) i oktober 2008:                                                                                            Sveriges lärosäten underkänner Högskoleverkets granskningar, november 2008

—–

Kritiken ledde till att AF i oktober/november 2008 beslutade att avbryta de utbildningsutvärderingar som var planerade. Samtidigt pågick en diskussion om dessa frågor i en arbetsgrupp som kom att kallas Plattformsgruppen med representanter från SUHF, SFS och HSV ledd av Pia Sandvik. Detta var en informell arbetsgrupp som Utbildningsdepartementet tillsatt med uppdrag hur man skulle kunna inkludera mer resultatfokuserade delar i ett nytt utvärderingssystem (med informell menar vi att inga dokument upprättats och diarieförts i dessa frågor, vare sig beslut om gruppen, själva uppdraget som enbart fick läsas upp för gruppen, eller några av de minnesanteckningar som gjordes under dessa möten).

I denna grupp formulerade LA första gången en definition på utbildningarnas resultat; att studenterna når målen i Högskoleförordningens examensbeskrivningar, och på kvalitet; att utbildningarna säkerställer att studenterna når dessa examensmål. Definitionerna mottogs positivt av resterande gruppdeltagarna och utgjorde sedan fokus i det fortsatta arbetet. 2008 oktober eller november skickades det första dokumentet från gruppen till departementet där dåvarande chefen för HSVs utvärderingsavdelning (som hela tiden varit kritisk till gruppens arbete och senare avgick från verket) dock gjorde en särskild inlaga och processen på departementet avstannade.

Januari 2009      Det slutliga Plattformsdokumentet skickades av ordförande Pia Sandvik till utbildningsdepartementet i januari 2009. Dokumentet var en överenskommelse mellan HSV, SUHF och SFS med ett trettiotal överenskomna punkter om grunderna för ett nytt kvalitetsutvärderingssystem, ett system med större fokus på resultat än tidigare system. Dokumentet fick en mycket oklar status på departementet då det till att börja med inte diariefördes och således inte var officiellt.

2 PDF PLATTFORMS DOKUMENTET 200901

—–

AF bad därefter om ett officiellt regeringsuppdrag för att ta fram ett nytt system som vilade på dessa överenskommelser:

5 mars 2009     Regeringsuppdrag till Högskoleverket om nytt system för kvalitetsutvärdering av högskoleutbildningar “med större fokus på resultat”. Det är värt att notera denna skrivning ”större fokus på resultat” och alltså inte ”enbart fokus på resultat”.

3 PDF REGERINGSUPPDRAG NYTT SYSTEM 20090305

—–

Vid utformningen av det nya systemet under senvåren 2009 och sommaren höll vi fem hearings med landets rektorer och personer som arbetade med kvalitetsfrågorna vid deras lärosäten, samt vid ett tillfälle även med representanter för arbetslivet. Vi formade också en referensgrupp med representanter från SUHF och SFS.  Regelbundna möten på tjänstemannanivå gjordes veckovis med Utbildningsdepartementet på begäran av departementet.

Systemet utgick från de definitioner som gjorts i Plattformsgruppen om resultat och kvalitet, och frågan som systemet skulle kunna besvara var följaktligen ”Om och hur väl utbildningarna säkerställer att studenterna når dessa examensmål”. Regeringsuppdraget avrapporterades den 15 september 2009:

15 september 2009     Återrapportering till regeringen: Kvalitetsutvärdering för lärande. Rapport 2009, 25 R.

http://www.hsv.se/aboutus/publications/reports/reports/2009/qualityevaluationsinlearning.5.747d95e41276be05d697ffe244.html

4 PDF ÅTERRAPPORTERING RU KVALITETSUTV FÖR LÄRANDE 20090915

Och i PPT form:

http://www.hsv.se/download/18.d09bd2412506e25d637ffe2385/QA_new_system_hsv_eng.pdf

5 PDF PPT ÅTERRAPPORTERING RU KVALITETSUTV FÖR LÄRANDE 20090915

—–

23 september 2009     Det fortsatta arbetet för lärosätena och HSV beskrevs i:

UK beslut om en officiell tidsplan för kommande utvärderingar skickat till landets rektorer. Dokumentet var sanktionerat av departementet via telefon samtal och fax mellan oss båda och statssekreteraren respektive ett departementsråd. Detta har sedan förnekats från departementets sida.  (Fax där jämförelser mellan HSVs förslag på text för beslutet, departementets synpunkter och slutlig version finns dock kvar.)

6 PDF UK BESLUT TIDSPLAN NYTT SYSTEM 20090928

—–

Efter avrapportering av regeringsuppdraget tystnade dialogen med departementet, inga fler möten bokades in och vi fick ingen formell feedback på hur man mottog förslaget trots försök från vår sida. På informella vägar fick vi dock reda på att statssekreteraren i olika sammanhang uttalade stort missnöje, att HSV ej fullgjort sitt regeringsuppdrag samt att vi hade ”en konstitutionell kris”.  Vid direkt förfrågan vad det egentliga problemet var till tidigare nämnda departementsråd fick LA till svar ”problemet är där” med en nickning mot statssekreterarens tjänsterum.

Ungefär samtidigt publicerade SUHFs Arbetsgrupp för Kvalitetsfrågor en rapport där bland annat arbetet med och förslaget på nytt system omnämns. Vi har valt att endast ta med de delar av rapporten som berör systemet, notera särskilt att man var nöjd med sättet på vilket studenternas resultat (de självständiga arbetena) skulle tas med i systemet, den sk indikator två. Detta sätt att granska resultat löste merparten av de metodproblem som sedan har blivit den huvudsakliga problematiken med det nuvarande underkända systemet:

7 PDF UTDRAG SUHFs KVALITETSGRUPP RAPPORT 200910

—–

I takt med ryktena om att departementet tagit in externa personer för att forma ett eget system publicerades artikeln En missuppfattning behöver rätas ut i Universitetsläraren (7)

http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2010/Nummer-7-10/Tidningens-innehall/En-missuppfattning-behover-ratas-ut/

8 PDF UNIVERSITETSLÄRAREN_SULF_EN MISSUPPFATTNING… 2010

—–

Februari 2010      Brev från SUHF till minister Tobias Krantz

Vid HSVs årliga rektorskonferens beslutades att ordförande Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet, å rektorernas vägnar skulle skriva ett brev till utbildnings och forsknings minister Tobias Krantz som uttryckte oro för situationen:

9 PDF SUHF BREV TILL TOBIAS KRANTZ 20100204

Något officiellt svar erhölls aldrig. Däremot kom en inbjudan från Utbildningsdepartementet:

15 februari 2010     Inbjudan från statssekreterare Peter Honeth till landets rektorer, SFS, SUHF och SULF till s.k. avstämningsmöte med departementet om deras kvalitetssystem eftermiddagen den 3 mars.

10 PDF INBJUDAN AVSTÄMNINGSMÖTE DEP 20100215

—–

Notera att vare sig AF eller LA tilläts närvara vid detta möte. Istället beordrades en av oss till ett möte på förmiddagen där enskild tjänsteman presenterade förslaget, då för LA och en av utvärderingsavdelningens nya chefer. LA påpekade vid flera tillfällen att systemet inte skulle kunna godtas av ENQA, men fick till svar att ”regeringen kan bestämma vad den vill inklusive färgen på dina väggar på Högskoleverket”. Vi använder citatet för att illustrera tonen som då använts från departementets sida under mycket lång tid.

Regeringens förslag sändes aldrig ut på remiss, de som önskade kunde dock lämna skriftliga synpunkter.  Av de 29 instanser som gjorde detta stödde 26 förslaget Kvalitetsutvärdering för lärande R 2009 25:R (från tidskriften Fokus 27 april 2012, se nedan), som vi hade levererat den 15 september 2009. Vid själva mötet stödde några rektorer mycket oväntat departementet.

Mars 2010     SULFs skrivelse till utbildnings och forskningsminister Tobias Krantz efter avstämningsmötet om departementets förslag på nytt kvalitetsutvärderingssystem på Rosenbad den 3 mars 2009

http://www.sulf.se/Press-opinion/Remissvar/Remissvarsarkiv/Arkiv-2010/SULFs-synpunkter-med-anledning-av-Avstamningsmote-om-kvalitetsutvardering-och-kvalitetsbaserat-resurstilldelningssystem-/

11 PDF: SULFs SYNPUNKTER EFTER AVSTÄMNINGSMÖTE 201003 

—– 

Våren 2010     SFS skrivelse till utbildnings och forskningsminister Tobias Krantz efter avstämningsmötet om departementets förslag på nytt kvalitetsutvärderingssystem på Rosenbad den 3 mars 2009

http://www.sfs.se/nyheter/sfs-anar-annalkande-kvalitetskris-i-hogskolan

—–

7 mars 2010     “Inför möte om kommande kvalitetsproposition”. PM till utbildningsminister Tobias Krantz.                                                                                     Den 7 mars var AF kallad till möte med minister Tobias Krantz och statssekreterare Peter Honeth.  LA fick uttryckligen inte närvara. Vi skrev då ett PM om situationen som AF tog med för diskussion. AF om bads dock att inte lämna kvar detta dokument på departementet efter avslutat möte

12 PDF PM MÖTE MED TOBIAS K 20100308

—–

12 mars 2010     Propositionstexten kom på delning till HSV ca en vecka före den skulle behandlas i riksdagen. Detta var den tid som expertmyndigheten fick på sig att granska och ge synpunkter på det uppdrag man sedan skulle sättas att utföra.  Våra synpunkter som skickades till statssekreteraren finns i detta dokument:

13 PDF DELNING PROPTEXT 20100312

—–

Den 19 mars kom propositionen Fokus på kunskap efter en mycket segsliten förhandling i den så kallade Samordningen (där representanter för samtliga regeringspartier först förhandlar om kommande propositioner innan dessa går iväg till riksdagen för beslut). Propositionen är en märklig produkt på flera plan, den innehåller principiella motsägelser och den är skriven på ett detaljplan som nog få propositioner varit tidigare. Vad som särskilt bör noteras är dock skrivningarna på sidan 12 där det anges att HSV inte bör ”granska utbildningarnas planering och genomförande”. Detta är kärnpunkten och som ligger till grund för hela problematiken med det nuvarande systemet: regeringen anser att systemet endast ska granska resultat. Detta var temat för samtliga diskussioner med departementet under framtagande av Kvalitet för lärande systemet där vårt svar alltid var det samma: De enda resultat som finns att granska i ett nationellt system är studenternas självständiga arbeten (inget annat arkiveras), att endast använda detta som mått på utbildningarnas kvalitet är metodmässigt omöjligt. Det sker en sammanblandning av utbildningens kvalitet med andra faktorer, fram för allt studenternas socioekonomiska bakgrund och motivation att gå utbildningen som gör att resultaten inte går att tolka på ett entydigt sätt. Denna definition på kvalitet skapar dessutom en drivkraft för lärosätena att snarare rekrytera studenter med god prognos att skriva självständiga arbeten än att utveckla och förbättra utbildningarna. Om detta är regeringens ambition bör detta göras klart öppet och tydligt för alla. (Notera att HSVs egna instruktioner till lärosäten senare frångått dessa principer helt, liksom att verket lämnat hanteringen av resultatprincipen helt i de enskilda bedömargruppernas händer. Den verkliga hanteringen av systemet följer alltså inte riksdagsbeslut även om den politiska retoriken fortfarande är den samma. )

—–

22 mars 2010     Överlämnades propositionen 2010/10:139 Fokus på Kunskap, till regeringen, då mycket försenad

14 PDF PROPOSITION 2010/10:139 FOKUS PÅ KUNSKAP 20100319

—–

20 april 2010     Knappt en månad senare KU anmäldes forsknings och utbildningsminister Tobias Krantz för brister i remisshanteringen, en av kärnprocesserna i ett modernt demokratiskt samhälle:

15 PDF KU ANMÄLAN TK 20100420

—–

12 april 2010      Förslag från HSV till hur “Kvalitet för lärande” modellen skulle kunna anpassas till departementets system i propositionen Fokus på kunskap. Förslaget skickades till statssekreterare Peter Honeth men besvarades aldrig.

16 PDF TILL DEP NYNYTT SYSTEM

—–

8 april 2010     Historiebeskrivning – ett nytt kvalitetsutvärderingssystem för högre utbildning. Anders Flodström.

17 PDF HISTORIEBESKRIVNING 20100408

—–

8 april 2010     En genomgång av skillnaderna mellan Högskoleverkets och regeringens förslag på nytt kvalitetsutvärderingssystem för högskoleutbildningar lades ut på HSVs hemsida.

18 PDF SKILLNADSPAPPRET 20100408

—–

2 juni 2010     Det var under riksdagsdebatten den 2 juni vi första gången blev varse om existensen av en blogg som förra universitetskanslern Sigbrit Franke hade producerat. Bloggen gick då inte att finna med vanliga sökmotorer och de som kände till den (regeringens riksdagsledamöter som citerade den och medarbetare på HSVs utvärderingsavdelning) kan inte ha hittat den på eget bevåg. Bloggen innehåller en mycket positiv genomgång av regeringens förslag och en mycket negativ sådan av Kvalitet för Lärande systemet. Bloggen är sedan våren 2012 efter ett replikskifte i Universitetsläraren (se nedan) borttagen.

19 PDF    RIKSDAGSPROTOKOLL   20100602

20 PDF    SIGBRIT FRANKES BLOG 201002

—–

Länkar till några debattartiklar under perioden 17 mars – 15 maj på Newsmill:

http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/17/vi-kommer-att-gynna-universitet-med-flitiga-studenter Tobias Krantz

http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/18/flitiga-studenter-r-ett-d-ligt-m-tt-p-om-en-utbildning-har-bra-kvalitet

Klas Herman Lundgren

http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/22/kvalitetssystemet-riskerar-missgynna-de-mindre-h-gskolorna

Lisa Gemmel

http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/23/tobias-krantz-svarar-lisa-gemmel

Tobias Krantz

http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/24/vi-kommer-inte-att-acceptera-krantz-f-rslag

Marie Granlund och Michael Damberg

http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/25/sfs-f-rtydligar-kritiken-mot-tobias-krantz

Klas Herman Lundgren

http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/29/vi-g-r-upp-med-den-socialdemokratiska-utbildningsfabriken

Tobias Krantz

http://www.newsmill.se/artikel/2010/04/21/regeringen-minskar-h-gskolans-frihet

Marie Granlund

http://www.newsmill.se/artikel/2010/04/23/b-ttre-samverkan-mellan-h-gskola-och-arbetsmarknad

Mikael Damberg

http://www.newsmill.se/artikel/2010/04/27/svenska-utbildningar-riskerar-att-bli-v-rdel-sa-utomlands    

Marie Granlund

http://www.newsmill.se/artikel/2010/04/29/marie-granlunds-kritik-saknar-grund

Tobias Krantz

http://www.newsmill.se/artikel/2010/05/15/regeringen-har-k-rt-ver-akademin

Marie Granlund

http://www.newsmill.se/artikel/2010/06/04/vall-ften-om-en-kvalitetsreform-av-grundutbildningen-r-en-n-dv-ndighet

Klas Herman Lundgren

—–

SvD Brännpunkt  10 juni – 18 juni 2010:

10 juni 2010     Fredrik Schulte

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/infor-ministerstyre-i-sverige_4846287.svd

14 juni 2010  Sverige missar internationella krav   Anders Flodström

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-missar-internationella-krav_4862049.svd

 16 juni 2010     Sigbrit Franke

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/uttalanden-saknar-empirisk-grund_4876833.svd

17 juni 2010     Björn von Sydow

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/respektera-akademins-frihet_4881123.svd

18 juni 2010     Fredrik Schulte

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/flodstroms-agerande-ettdemokratiproblem_4886201.svd

—–

I juni avgår AF och något senare lämnar även LA verket.

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20100611205145404

21 PDF UNW UNIVERSITY CHANCELLOR RESIGNS 20100913

http://www.newsmill.se/artikel/2010/06/24/myndighetschef-s-kes

Klas Herman Lundgren

—–

24 juni 2010     Tidskriften ETC, Ministerstyre! Anders Flodström

http://www.etc.se/debatt/ministerstyre

22 PDF MINISTERSTYRE!

—–

17 september 2010     DN Debatt  Politisk tafatthet bakom misslyckad högskolepolitik Adamson, L & Flodström, A.

http://www.dn.se/debatt/politisk-tafatthet-bakom-misslyckad-hogskolepolitik-1.1172049

—–

10 oktober 2010     Vetenskapsrådet Tentakel (4).  Ett kvalitetssystem ska värdera utbildningens kvalitet, inte studenternas. Adamson, L & Flodström, A.

http://www.tentakel.vr.se/nummer/201004/debatt/kvalitetsutvardering/ettkvalitetssystemskavarderautbildningenskvalitetintestudenternas.5.5ffe710a12a6bb636028000629.html

—–

Våren 2011     European Network for Quality Assurance, ENQA, publications

On Quality Assurance and Learning Outcomes: Evaluating students’ work or institutional work with students?  Adamson, L. (2011).

http://www.enqa.eu/pubs_workshop.lasso

23 PDF  ON QUALITY ASSURANCE AND LEARNING OUTCOMES: EVALUATING STUDENTS’….

—–

 

2012 och framåt

http://www.newsmill.se/artikel/2012/04/25/min-reform-av-h-gskolan-borde-varit-nnu-dj-rvare

Tobias Krantz

http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/02/topp-vi-studenter-f-rlorar-p-kvalitetsutv-rderingen

Erik Arroy

Mars 2012     Universitetsläraren, 6.      Adamson, L. (2012). Det nya kvalitetssystemet – vad blir det för resultat?

http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2012/Nummer-6-12/Det-nya-kvalitetssystemet—vad-blir-det-for-resultat/

24 PDF DET NYA KVALITETSSYSTEMET – VAD BLIR DET FÖR RESULTAT?

—–

April 2012

I april kom ENQAS expertgrupps utvärderingsrapport av det svenska systemet med som förutspått mycket kraftig kritik. Rapporten lades ut på HSVs hemsida men med en mycket missvisande svensk sammanfattning på första sidan.

25 PDF HSV REVIEW

Se även några av tidigare rektor vid Stockholms Universitet Kåre Bremers bloggar

http://karebremer.wordpress.com/2012/04/19/hsvs-kvalitetsutvarderingar-3/

http://karebremer.wordpress.com/2012/09/18/hsv-och-enqa/

http://karebremer.wordpress.com/2012/06/12/hsvs-kvalitetsutvarderingar-igen/

—–

10 april 2012     Pressmeddelande från SUHF  ”Sveriges utvärderingssystem av högre utbildning underkänns”

http://www.suhf.se/publicerat/pressmeddelanden

—–

April – juni 2012 tre artiklar i Universitetsläraren:

Universitetsläraren, 8. Adamson, L. & Flodström, A. (2012). Alliansens politik för högre utbildning hotar utbildningarnas status I Europa

http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2012/Nummer-8-12/Alliansens-politik-for-hogre-utbildning-hotar-utbildningarnas-status-i-Europa/

26 PDF  ALLIANSENS POLITIK FÖR HÖGRE UTBILDNING HOTAR…

Universitetsläraren nummer 9. Sigbrit Franke svarar på debattartikel av Anders Flodström och Lena Adamson i

http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2012/Nummer-9-12/replik-till-debattinlagg/

27 PDF  SIGBRIT FRANKE REPLIK

Universitetsläraren, 10-12. Adamson, L. (2012). Replik till Franke.

http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2012/Nummer-1011/Replik-till-Franke/

28 PDF SULF REPLIK LA TILL SF 2012

—–

30 maj 2012     Brev från HSV Universitetskansler Lars Haikola till ENQA inför kommande beslut. Uppgifterna som anges vad gäller omfattningen av verkets arbete för utvärderingarna respektive ackrediteringar av nya program är kraftigt missvisande.

29 PDF BREV FRÅN HSV TILL ENQA

—–

21 september 2012     Newsmill. Adamson, L. (2012). Svenska universitet riskerar att bli ett B-lag internationellt.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/21/svenska-universitet-riskerar-att-bli-ett-b-lag-internationellt

30 PDF  NEWSMILL LA 20120921

—–

Svenska Dagbladet, Brännpunkt. Adamson, L. & Flodström, A. (2012). Björklund har en dold agenda. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bjorklund-har-en-dold-agenda_7218591.svd

Svenska Dagbladet, Brännpunkt. Reply by Minister Jan Björklund

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/samma-krav-maste-galla-alla-studenter_7228381.svd

Svenska Dagbladet, Brännpunkt. Last reply  Adamson, L. & Flodström, A. (2012). Björklund framstår som skandalöst felinformerad.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bjorklund-framstar-som-skandalost-felinformerad_7236841.svd

—–

13 augusti 2012     Adamson L.    Comments on The Swedish Quality Assurance System. En första genomgång av systemet efter dess använding.

31 PDF COMMENTS ON THE SWEDISH QA SYSTEM

—–

17 september 2012     I september kom ENQAs beslut:

32 PDF BESLUT LETTER ENQA HSV 170912

—–

2 oktober 2012     NY Teknik.   Adamson, L. & Flodström, A. All spännande utveckling på högskolan bromsas.     http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3548691.ece

33 PDF  NY TEKNIK

16 oktober 2012     NY Teknik. Replik av universitetskansler Lars Haikula Metoden att granska högskolan fungerar visst.   http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3558794.ece

34 PDF  NY TEKNIK 2

—–

17 november 2012     NY Teknik. Sista repliken  Adamson, L. & Flodström, A. (2012).  Nonchalant mot våra studenter   http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3584886.ece

35 PDF  NY TEKNIK 3

—–

15 maj 2013     Rapport och seminarium för SNS  (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle –  Centre for Business and Policy Studies)

Adamson, L (2013). Kvalitetsutvärdering av högre utbildning – en kritisk granskning av det svenska systemet framtagen på uppdrag av SNS Utbildningskommission.

Rapport och PPT kan laddas ner längst ned på SNS hemsida:

http://www.sns.se/kalendarium/att-utvardera-svenska-universitet-och-hogskolor

http://www.sns.se/sites/default/files/kvalitetsutvardering_av_hogre_utbildning.pdf

http://www.sns.se/sites/default/files/lena_adamsons_presentation_0.pdf

Lyssna på:

 —–

Det internationella nyhetsbrevet University World News UNW har följt historien:

Protests against government rewardsystem

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20100429204512982

University Chancellor resigns

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20100611205145404

 Quality assurance regime fails to meet European standards

Jan Petter Myklebust06 May 2012 Issue No:220

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120503164105608

Row over ministry meddling and quality assurance blow

Jan Petter Myklebust28 September 2012 Issue No:241

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120928130847663

Adamson, L. & Flodström, A. (2012). Political meddling in quality assurance spells chaos. University World News.

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20121107150730970

I september 2013 sände Kaliber SR P1 två ingående program om detta. Det första handlade om systemet, det andra om hur man drev igenom det. Här är ljudlänkarna:

http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4702045

http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4710068

 —–

Ungefär samtidigt förs denna debatt på SvD Brännpunkt mellan rektorerna Eva Åkesson Uppsala Universitet och Per Eriksson Lunds Universitet   å ena sidan och universitetskansler Lars Haikola å andra.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/utvarderingarna-haller-inte-mattet_8544218.svd

PDF 36  SVD BRÄNNPUNKT 1

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/utvarderingen-ar-rattvisande_8551022.svd

PDF 37  SVD BRÄNNPUNKT 2

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/systemet-ar-extremt-i-sin-ensidighet_8565864.svd

PDF 38 SVD BRÄNNPUNKT 3

 —–

Detta är vad regeringen skriver i Budgetpropositionen för 2014 till riksdagen.

”Erfarenheterna från de hittills gjorda
granskningarna är goda. Lärosäten och
utvärderare har överlag gett positiva omdömen
om hur Högskole verket respektive Universitets
-kanslersämbetet har genomfört utvärderingarna.”
 —–
17 Oktober 2013   UPPSALA NYA TIDNING
PDF 39 UPPSALA NYA 17 OKT 2013
19 Oktober 2013   UPPSALA NYA TIDNING
PDF 40 UPPSALA NYA 19 OKT 2013
 —–
24 Februari 2014  SULFs HEMSIDA

”Universitetskanslersämbetet kommer inte få fortsatt medlemskap i ENQA

Den 26 februari gick Universitetskanslersämbetet ut med nyheten att de får en ny medlemsstatus i ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education). Universitetskansler Lars Haikola kommenterar det så här på UKÄ:s hemsida: – Statusen som ”affiliated member” kommer inte att ge oss rösträtt i ENQA men annars är det inga skillnader jämfört med nuvarande roll. Problemet är bara att det inte existerar något som heter ”affiliated member”. Enligt ENQA:s stadgar kan organisationer vara ”affiliated bodies” men de är inte medlemmar i organisationen.

Efter SULF:s pressmeddelande har UKÄ rättat sitt uttalande och säger det svenska medlemskapet kommer att upphöra i september.”

Läs hela artikeln här:       http://www.sulf.se/Om-SULF/Nyheter/Universitetskanslersambetet-kommer-inte-fa-fortsatt-medlemskap-i-ENQA/

 —–

26 Februari 2014  SULFs HEMSIDA

”Universitetskanslersämbetet mörkar om uteslutning ur ENQA

Efter SULF:s pressmeddelande har UKÄ rättat sitt uttalande och säger det svenska medlemskapet kommer att upphöra i september.”

 —–
28 Februari 2014   Svenska Dagbladet Brännpunkt
Misslyckade utvärderingar mörkas. Artikeln fick närmare 2000 Facebook rekommendationer och nästan 200 Tweets på tre dagar. Utbildningsdepartementet bad inte om replik vilket väl får ses som ett tecken på att SvD:s rubriksättning var helt korrekt.
Mars 2014   Interpellationer väckta både av S och MP
 —–
OCH SÅ… OUT OF THE BLUE… EFTER FYRA LÅNGA ÅR SÅ BACKAR REGERINGEN FULLSTÄNDIGT OCH BESLUTAR OM ATT SYSTEMET NU SKA UTREDAS OCH ATT DET I FRAMTIDEN SKA BEAKTA  EUROPEISKA PRINCIPER PÅ OMRÅDET. END OF STORY?
8 april 2014 REGERINGENS HEMSIDA
Harriet Wallberg Henriksson utreder systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.
PDF 42 NYTT UTREDNING
—————————————————————————————————

SAMTLIGA PDF DOKUMENT SOM ANGIVITS I TEXTEN OVAN:

1 DN STATENS UTVÄRDERING… 20081011

2 PLATTFORMSDOKUMENTET 200901 3 REGERINGSUPPDRAG NYTT SYSTEM 20090305

3 REGERINGSUPPDRAG NYTT SYSTEM 200903054 ÅTERRAPPORTERING RU KVALITETSUTV FÖR LÄRANDE 20090915

4 ÅTERRAPPORTERING RU KVALITETSUTV FÖR LÄRANDE 20090915

5 PPT ÅTERRAPPORTERING RU KVALITETSUTV FÖR LÄRANDE 20090915

6 UK BESLUT TIDSPLAN NYTT SYSTEM 20090928

7 UTDRAG SUHFs KVALITETSGRUPP RAPPORT 200910

8 U LÄRAREN_SULF_EN MISSUPPFATTNING…2010XXXX

9 SUHF BREV TILL TOBIAS KRANTZ 20100204

10 INBJUDAN AVSTÄMNINGSMÖTE DEP 20100215

11 SULFs SYNPUNKTER EFTER AVSTÄMNMÖTE 201003

12 PM MÖTE MED TOBIAS K 20100308

13 DELNING PROPTEXT 20100312

14 PROPOSITION FOKUS PÅ KUNSKAP 20100319

15 KU ANMÄLAN TK 20100420

16 PDF Till dep för nynytt system

17 HISTORIEBESKRIVNING 20100408

18 SKILLNADSPAPPRET 20100408

19 RIKSDAGSDEBATT 20100602

20 SIGBRIT FRANKES BLOG 201003

21 UWN U CHANCELLOR RESIGNS

22 MINISTERSTYRE ETC

23 ENQA ”On QA and LOs Evaluating students’ work..

24 SULF LA VAD BLIR DET FÖR R 201203

25 HSV_review-ENQA-Criteria-Report-April2012

26 SULF ALLIANSENS POLITIK HOTAR

27 SULF REPLIK LA TILL SF 2012 MAJ JUNI

28 SULF SF REPLIK 2012 APRIL MAJ

29 HSV brev till ENQA

30 NEWSMILL LA 20120921

31 COMMENTS on the Swedish QA system 13 AUG LA

32 BESLUT Letter_ENQA_HSV_170912

PDF 33 NY TEKNIK

PDF34 NY TEKNIK 2

PDF 35 NY TEKNIK 3

PDF 36 SVD BRÄNNPUNKT 23 SEP 2013

PDF 37 SVD BRÄNNPUNK 30 SEP 2013

PDF 38 SVD BRÄNNPUNKT 25 SEP 2013

PDF 39 UNT 17 OKT 2013

PDF 40 UNT 19 OKT 2013

PDF 41 SVD 28 FEB 2014

PDF 42 NY UTREDNING 8 APRIL 2014

 

Annonser